| WWFWWF հայաստանյան մասնաճյուղը իրականացնում է ծրագրերը հետևյալ ուղղություններում
 1. Զարգացնել և հզորացնել Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքները (ԲՀՊՏ)՝ արգելոցները, ազգային պարկերը, արգելավայրերը և այլն
 2. Պահպանել վտանգված տեսակները
 3. Պահպանել և վերականգնել էկոհամակարգերը
 4. Իրականացնել կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը մեղմացնող գործողություններ
 5. Ներդնել տնտեսական մեխանիզմներ տեղական համայնքներում այլընտրանքային կենսամիջոցների ստեղծման նպատակով՝ խթանելով բնական պաշարների կայուն օգտագործումը և պահպանելով կենսաբազմազանությունը
 6. Աջակցել բնապահպանական իրազեկությանը և կրթությանը
WWF-Հայաստանը ակտիվորեն համագործակցում է հետևյալ գործըկերների հետ.
 • Պետական իշխանություններ
 • Պետական կառավարման մարմիններ և համայնքներ
 • Հասարակական կազմակերպություններ
 • Գիտական հաստատություններ
 • Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ
 • Կորպորատիվ ընկերություններ
Հասարակ քաղաքացիներից մինչև կառավարության մակարդակ տարվող աշխատանքները թույլ են տալիս գտնել լավագույն լուծումներ բնության պահպանության համար: